هیأت مدیره


مهندس بهزاد محمدی

رئیس هیأت‌مدیره

مهندس مهرداد داودی

نایب ریيس هیأت‌مدیره و مدیرعامل

مهندس امير محمدی‌پناه

عضو هیأت مدیره

دکتر محمدرضا انصاری

عضو هیأت مدیره