هیأت مدیره


مهندس حمیدرضا عراقی

رئیس هیأت‌مدیره

مهندس منوچهر طاهری

نایب رییس هیئت مدیره و مدیرعامل

مهندس امير محمدی‌پناه

عضو هیأت مدیره

دکتر محمدرضا انصاری

عضو هیأت مدیره

مهندس افشین قلیچی

عضو هیأت مدیره