هیأت مدیره


حمیدرضا عراقی

رییس هیأت‌مدیره

منوچهر طاهری

نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل

علی اله‌داد

عضو هیأت مدیره

محمدرضا ایمانی

عضو هیأت مدیره

احمد سلامت

عضو هیئت مدیره