ارکـان جهت سـاز شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت (اُیکو)

ماموریت سازمان

نقش آفرین در حیات‌بخشی و پایداری صنایع انرژی، از طریق ارائه خدمات و انجام عملیات راه‌اندازی بهره‌برداری و تعمیرات، با بهره‌گیری از راهکارهای دانش ‌محور در بازارهای داخلی و خارجی

چشم انداز سازمان در افق 2025

انتخاب برتر مشتریان
بازار و خدمات متنوع
متعالـی با عملکرد در تراز جهان

ارزش های سازمـان

تعامل موثر با ذینفعان با رویکرد شفافیت و اعتمادسازی
مشتری مداری و تعهد به مثلث طلایی پروژه (کیفیت،زمان و هزینه)
توسعه سرمایه انسانی
حرکت در مسیر توسعه پایدار (اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی)
نوآوری و دانش‌محوری
پایبندی به قوانین و مقررات