مسئولیت های اجتماعی 

تعهد کسب و کارها، سازمان ها، شرکت های صنعتی و بازرگانی، فعالین اقتصادی و برندهای معتبر به مشارکت های اجتماعی و اقتصادی و کلیه فعالیت هایی که برای نیل به توسعه پایدار اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی صورت می پذیرد و با کمک به بهبود کیفیت زندگی، ایجاد محیطی امن و آرام برای جوامع بشری را به دنبال دارد به عنوان مسئولیت اجتماعیتعریف گردیده و در چند دهه اخیر مورد توجه دولت ها و جوامع بشری قرار گرفته است، تاجایی که همه شرکت ها خود را در قبال این وظایف مسئول دانسته و ایجاد رقابت مثبت در عمل به این مسئولیت ها باعث بهبود نسبی شرایط زندگی ذینفعان گردیده است.

شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت(اُیکو) از بدو تاسیس، همواره خود را موظف دانسته است تا با پایبندی و عمل به مسئولیت های اجتماعی نقش مهمی در بهبود شرایط ذینفعان مختلف ایفا نماید و این مهم را در برنامه های کلان، استراتژی و سیاست های کاری خود مد نظر قرار داده است.مشارکت در رفع دغدغه های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی، ایجاد بستر مناسب در جهت اشتغال نیرو های بومی و برنامه های آموزشی و توانمند سازی ساکنین جوامع پیرامون پروژه ها، کاستن از آلام آسیب دیدگان بلایای طبیعی، مشارکت با نهاد های حاکمیتی و کمک به خیریه ها و سازمانهای مردم نهاد از اهم فعالیت های اُیکو در این راستا به شمار می آید و قطعا این گونه اقدامات در آینده نیز ادامه خواهد داشت.

تشکیل کمیته مسئولیت های اجتماعی و تدوین سیاست های مسئولیت اجتماعی شرکت اُیکو از اقدامات مهمی است که در این راستا انجام و موجب تعالی بخشیدن به اقدامات گردیده است.