گالری تصاویر

افتتاح رسمی فاز دوم پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس

  • افتتاح رسمی فاز دوم پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس
  • افتتاح رسمی فاز دوم پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس
  • افتتاح رسمی فاز دوم پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس
  • افتتاح رسمی فاز دوم پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس
  • افتتاح رسمی فاز دوم پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس
  • افتتاح رسمی فاز دوم پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس
  • افتتاح رسمی فاز دوم پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس
  • افتتاح رسمی فاز دوم پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس
  • افتتاح رسمی فاز دوم پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس
  • افتتاح رسمی فاز دوم پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس