اخبار

(آرشیو ماه مرداد 1402)
برگزاری ممیزی خارجی سیستم مدیریت یکپارچه شرکت اُیکو (IMS)
به گزارش روابط عمومی و به نقل از مدیریت برنامه ریزی و سیستم های شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت(اُیکو) با توجه به لزوم انجام ممیزی خارجی سالانه استانداردهای مدیریتی به منظور حصول اطمینان از صحت عملکرد و نگهداری مناسب استانداردهای استقرار یاف...
یکشنبه، 15 مرداد 1402
آرشیو